Privatumo ir slapukų politika

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo ir slapukų politika (toliau Privatumo politika) reglamentuoja pagrindinius Globos namų taikomus asmens duomenų tvarkymo pricipus ir taisykles, tame tarpe naudojantis interneto svetaine http://muniskiuseneliai.lt/ (toliau – Svetaine).

1.2. Šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos:

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti pasinaudojant atitinkamais identifikatoriais, kaip vardas ir pavardė, elektroniniu paštu, interneto identifikatoriumi (IP adresu) bei kitais duomenimis ir požymiais.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi šioje Privatumo politikoje nurodytais pagrindais ir tikslais.

Globos namai/ Duomenų valdytojas – pavadinimas VšĮ Muniškių globos namai, kodas 303020018, buveinės adresas Kauno r. sav., Babtų sen., Muniškių k., Saulėtekio g. 6, el. paštas direktoremsn@gmail.com, tel. (837) 523 373, registras, kur kaupiami ir saugomi duomenys – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

1.3. Duomenų subjekto asmens duomenys Globos namų bus tvarkomi vadovaujantis Privatumo politika, kitais Globos namų vidaus dokumentais, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 (BDAR) ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, kurie taikomi Lietuvos Respublikoje.

1.4. Privatumo politika skelbiama Svetainėje.

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir apimtis, Asmens duomenų gavėjai

2.1. Duomenų valdytojas renka ir tvarko šiuos Duomenų subjektų Asmens duomenis:

2.1.1. duomenis, kurie susiję su Globos namų teikiamomis paslaugomis, kurios pristatamos Svetainėje ar kitais būdais –  vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, banko sąskaitos numerį, kitus Duomenų subjekto (ar jo atstovo) pateiktus Asmens duomenis.

2.1.2. duomenis apie naudojimąsi Svetaine – duomenis, surinktus naudojant slapukus, susijusius su naršymu internete, informaciją apie sutikimą ar nesutikimą naudoti slapukus ir pan.;

2.1.3. duomenis, kurie susiję su kandidatavimu į laisvą darbo vietą Globos namuose  – pareigas į kurias kandidatuojama, duomenis apie išsilavinimą ir kvalifikaciją bei kitus Duomenų subjekto pateiktus Asmens duomenis (įskaitant, kurie pateikti kandidato gyvenimo aprašyme (CV) ar  motyvaciniame laiške);

2.1.4. vaizdo stebėjimo įrenginiais užfiksuotus vaizdo duomenis. Globos namų patalpose ir teritorijose, pažymėtose vaizdo stebėjimą informuojančiu ženklu, vykdomas vaizdo stebėjimas.

2.2. Duomenų valdytojas renka ir tvarko Asmens duomenis šios Privatumo politikos 1.3. punkte nurodytuose teisės aktuose apibrėžtais pagrindais ir šiais tikslais:

2.2.1. sudaryti ir įvykdyti sutartį, kurios šalis – Duomenų subjektas arba imtis veiksmų prieš sudarant sutartį (paslaugų teikimo, darbo sutartį ar kt.) (BDAR 6 str. 1 d. b punktas);

2.2.2. įvykdyti Duomenų valdytojo atžvilgiu taikomą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 d. c punktas), įskaitant: pretenzijų nagrinėjimą, duomenų pateikimą valstybės institucijoms, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus;

2.2.3. dėl teisėtų Duomenų valdytojo interesų (BDAR 6 str. 1 d. f punktas), įskaitant,esant skundams, prašymams, ginčams, pretenzijoms, reikalavimams Duomenų valdytojo atžvilgiu bei siekiant apginti Duomenų valdytojo pažeistas teises bei teisėtus interesus, Duomenų valdytojo veiklos analizės tikslu, siekiant užtikrinti Duomenų subjektų ir Globos namų turto apsaugą ir pan.

2.2.4. Duomenų subjektų sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. a punktas) – kai pateikiami Asmens duomenys, ir, tiesioginės rinkodaros tikslais, prašoma ar sutinkama su pasiūlymų gavimu, slapukų naudojimu; ir kt. Duomenų subjekto sutikimo turinys kiekvieną kartą nurodys Asmens duomenų tvarkymo tikslą. Sutikimą tvarkyti Asmens duomenis duomenų subjektas gali atšaukti bet kuriuo metu kreipdamasis į Globos namus šioje Privatumo politikoje nurodyta tvarka ir kontaktiniais adresais.

2.3. Duomenų subjekto Asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas ir nėra teisės aktais numatytas reikalavimas. Tačiau nurodytų Asmens duomenų pateikimas gali būti reikalavimas, kurį būtina įvykdyti norint Duomenų subjektui (ar jo atstovui) gauti pasiūlymų ar sudaryti sutartį. Todėl nepateikus nurodytų Duomenų subjekto asmens duomenų būtų neįmanoma Duomenų subjektui gauti pasiūlymų, sudaryti sutarties.

2.4. Duomenų valdytojas Asmens duomenis saugo:

2.4.1. sutarties sudarymui ir įgyvendinimui pateiktus Asmens duomenis Duomenų valdytojas saugo visą sutarties įvykdymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 10 metų, skaičiuojant nuo sutarties įvykdymo momento;

2.4.2. Duomenų subjekto (ar jo atstovo) pateikti sutikimai bus saugomi visą laikotarpį, kol galios sutikimai;

2.4.3. duomenis apie naudojimąsi Svetaine – ne ilgiau nei 2 metus;

2.4.4. duomenis, kurie susiję su kandidatavimu į laisvą darbo vietą Globos namuose  bus saugomi iki tol kol vyksta atranka į konkrečią poziciją;

2.4.5. vaizdo stebėjimo įrenginiais užfiksuoti vaizdo duomenys bus saugomi iki 3 mėnesių, išskyrus atvejus, kai šie duomenys reikalingi konkrečiam įvykiui tirti;

2.4.6. kiti duomenys Duomenų valdytojo saugomi ne trumpiau nei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytu saugojimo laikotarpiu ar tiek, kiek juos saugoti reikalinga siekiant įvykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas prievoles, tame tarpe susijusias su dokumentų saugojimu, ar siekiat teisėtų Duomenų valdytojo interesų arba tiek, kiek yra reikalinga tikslams, kuriems tvarkyti tokie asmens duomenys buvo surinkti.

2.5. Jeigu būtų vykdomas Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes – tai atliekama laikantis BDAR reikalavimų.

2.6. Atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymą aukščiau nurodytais tikslais ir pagrindais, Asmens duomenys gali būti pateikiami valdžios institucijoms ar viešiąsias užduotis atliekantiems subjektams (tiek, kiek įpareigoja teisės aktai), taip pat pagal sutartis žemiau nurodytiems gavėjams arba gavėjų kategorijoms tiek, kiek reikia aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti:

2.6.1. sutarties vykdymo procesuose dalyvaujantiems subjektams;

2.6.2. rinkodaros, marketingo paslaugas teikiantiems subjektams;

2.6.3. Globos namų informacines sistemas aptarnaujantiems subjektams, Svetainės turinio valdymo įrankius arba Svetainės talpinimo paslaugas teikiantiems subjektams;

2.6.4. Globos namams konsultavimo, audito, buhalterinės apskaitos  paslaugas teikiantiems subjektams;

2.7. Duomenų valdytojas taip pat pateikia Asmens duomenis tiems subjektams, kurių atžvilgiu pateikti Asmens duomenis Duomenų subjektas išreiškė sutikimą.

2.8. Kiekvienu atveju duomenų gavėjams Duomenų valdytojas pateikia tik tiek Asmens duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

3. Asmenų, kurių duomenys tvarkomi, teisės

3.1. Remiantis šiomis nuostatomis, kiekvienas Duomenų subjektas, kurio Asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas, turi teisę:

3.1.1. reikalauti susipažinti su savo Asmens duomenimis, t. y. gauti informaciją apie Asmens duomenų tvarkymo tikslus, saugojimo laikotarpį, duomenų gavėjus, Asmens duomenų šaltinius, bei informaciją apie tai, kaip ir kokiais atvejais Duomenų subjektas gali pasinaudoti teise reikalauti ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis, ar apriboti asmens duomenų tvarkymą ar nesutikti su tokiu tvarkymu;

3.1.2. reikalauti ištaisyti Asmens duomenis, jei duomenys netikslūs ir/ar nepilni;

3.1.3. reikalauti ištrinti asmens duomenis (teisė „būti pamirštam“), arba apriboti, išskyrus saugojimą, Asmens duomenų tvarkymą, kai užginčijamas duomenų tikslumas, kai asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, kai Duomenų valdytojui nebereikia Asmens duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, ar kai Duomenų subjektas išreiškia nesutikimą tvarkyti Asmens duomenis;

3.1.4. tuo atveju, jeigu Duomenų subjekto Asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto Duomenų valdytojo intereso, Duomenų subjektas, dėl su juo susijusių konkrečių priežasčių, turi teisę išreikšti nesutikimą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo. Tokiu atveju Duomenų valdytojas įsipareigoja nebetvarkyti tokių Duomenų subjekto asmens duomenų, išskyrus atvejus, jeigu Duomenų valdytojas tokius Asmens duomenis tvarko dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Duomenų subjekto interesus ir nurodytas nesutikimo su Asmens duomenų tvarkymu priežastis, arba siekiant pareikšti ar apginti teisinius reikalavimus.

3.1.5. bet kada atšaukti savo duotą sutikimą;

3.1.6. reikalauti pateikti jam (perkelti) jo Asmens duomenis, jeigu Asmens duomenys buvo pateikti susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir jie yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Esant prieš tai išdėstytoms sąlygoms, Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad jo Asmens duomenys būtų perkelti kitam duomenų valdytojui, kai tai yra techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą);

3.1.7. pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai (Lietuvos Respublikoje – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresas L.Sapiegos g. 17, Vilnius, tel. 8 5 271 2804, el. paštas ada@ada.lt).

3.2. Duomenų subjekto teisės (išskyrus aptartas 3.1.7. punkte) įgyvendinamos pateikiant rašytinį prašymą Globos namams, išsiunčiant laišką paštu ar el. paštu 1.2. punkte nurodytu adresu, tinkamai identifikavus savo asmens tapatybę elektroninėmis priemonėmis.

4. Slapukai

4.1. Svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukai yra tekstiniai failai, kurie Duomenų subjekto sutikimu įrašomi į įrenginį (pvz. kompiuterį, mobiliųjį telefoną), kai Duomenų subjektas naršo Svetainėje, ir renkantys informaciją apie Duomenų subjekto naršymą.

4.2. Pirmą kartą apsilankius Svetainėje, slapukai perkeliami į Duomenų subjekto įrenginį ir vėliau naudojami atskirti nuo kitų įrenginių, jie užtikrina patogesnį Svetainės naudojimą, leidžia tobulinti Svetainę. Tai įprasta naršymo interneto svetainėse praktika, palengvinanti naršymą jau lankytoje interneto svetainėje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.

4.3. Norėdami, kad slapukų pagalba Asmens duomenys nebūtų tvarkomi, galima pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami, arba ištrinti įrašytus slapukus.

4.4. Savo naršyklėje slapukų nustatymus galima pakeisti bet kuriuo metu. Visose naršyklėse numatyta galimybė ištrinti slapukus. Naudojamų slapukų pašalinimas arba blokavimas gali turėti įtakos Svetainės veikimui ir kai kuriems jos funkcionalumams, taip pat gali neigiamai paveikti naudojimąsi Svetainėje prieinamomis paslaugomis.

Daugiau informacijos https://allaboutcookies.org

5. Kitos nuostatos

5.1.  Privatumo politikai aiškinti, suprasti ir vykdyti yra taikytina Lietuvos Respublikos teisė.

5.2. Ši Privatumo politika sudaryta vadovaujantis BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, kurie taikomi Lietuvos Respublikoje.

5.3. Ginčai, susiję su Privatumo politika, jos vykdymu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Globos namų buveinės vietą, nurodytą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, vadovaujantis Lietuvos Respublikos metarialine ir procesine teise.

5.4. Ši Privatumo politika yra surašyta lietuvių kalba.

5.5. Ši Privatumo politika yra patvirtinta Globos namų ir galioja nuo 2022 m. rugsėjo mėn. 12 d.

5.6. Privatumo politika reguliariai peržiūrima, siekiant ją atnaujinti, ypač tais atvejais, kai pasikeičia teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą. Aktuali Privatumo politikos redakcija skelbiama Svetainėje.

________________________________________________________________________________________________